MESCO LTD
Latur Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
कर्नल अशोक आघाव (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२३८२-२२९६०० ८९५६७७८३८४
श्री शंकर भालेराव सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी - ९४२०६९७८२८
श्री बाळासाहेब शिंदे लिपिक ०२३८२-२२९६०० ९९२२५६०६९८
श्री शिवाजी सुतार लिपिक - ८६९८२६२३९०
श्री बालाजी बोलके चालक - ९७६३२५०४१२
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, लातूर मार्फत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, एम. आ.ई.टी. वैद्यकीय महाविद्यालया समोर, अंबेजोगाई रोड, लातूर, जिल्हा - लातूर - ४१३५३१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२३८२-२२९६००
ई-मेल आयडी ro-latur@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री शंकर भालेराव सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (लातूर, औसा, निलंगा, शिरूर, अनंतपाल आणि देवोनि ) ९४२०६९७८२८
श्री गौतम गायकवाड सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (टी.पी.एस. परळी, बीड) ९४२०६९७८३१
श्री सखाराम लुटे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (जी.एम.सी. नांदेड) ९४२२८३०७८७
श्री वसंत बोडके जिल्हा पर्यवेक्षक (चाकूर, अहमदपूर, जळकोट, उदगीर आणि रेणापूर) ९४२३०४०८८६
श्री अशोक अरसुल जिल्हा पर्यवेक्षक ( बीड) ९४२०६९७८०३
श्री संजीवन आघाव जिल्हा पर्यवेक्षक (आंबेजोगाई ,बीड) ९४२२३०७५९९
श्री परशुराम लघुले / श्री किशनराव शेवाळकर जिल्हा पर्यवेक्षक (देगलूर, मुखेड आणि नायगाव) ९४२०६९७८२८
श्री सुभाष काकडे जिल्हा पर्यवेक्षक (नांदेड, हदगाव, भोकर, अर्धापूर आणि मुदखेड) ९४२३०७४४९७
श्री लक्ष्मण विश्वास जिल्हा पर्यवेक्षक (लोहा, कंधार, धर्माबाद, किनवट, बिलोली, माहूर, हिमायतनगर आणि उमरी) ९३७३१६४९६३
श्री सोपान सरोदे साइट पर्यवेक्षक (एम.एस.ई.टी.सी.एल. गिरवली, बीड) ९४२०६९७८१५
महत्वाचे ग्राहक MSPGCL, MSETCL, MSEDCL, MSRTC, ITI (प्लॅन/नॉन प्लॅन)/ GTHS, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालय, पाटबंधारे, विक्रीकर कार्यालय, SBI, शासकीय जिल्हा रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय/ महिला रुग्णालय, जिल्हा परिषद, DCC बँक बीड, प्राधिकरण कार्यालय, बीड, स्पोर्ट स्टेडियम, बीड आणि एमआयडीसी.