Solapur Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
ले. कर्नल साळुंखे जयवंत (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६१६ ९३७०९५२३३४
श्री एच.बी. कदम सहाय्यक वसुली व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६६५ ९६०७८२९०९९
श्री विलास सावंत लिपिक ०२०-२६३०२६६५ ८९५६१४८६०९
श्री दिनकर घोटाळे लिपिक ०२०-२६३०२६६५ ८८०६१५३६१७
श्री सूर्यकांत सूर्यवंशी वसुली पर्यवेक्षक - ९४२३०४११२३
श्री बाळासाहेब शिंदे लिपिक ०२३८२-२२९६०० -
श्री शिवाजी सुतार लिपिक - ९९२२५६०६९८
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, सोलापूर रायगड, नॅशनल वॉर मेमोरियलच्या समोर, घोरपडी, पुणे - ४११००१
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, लातूर मार्फत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, एम. आ.ई.टी. वैद्यकीय महाविद्यालया समोर, लातूर, जिल्हा - लातूर - ४१३५३१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२० -२६३०२६१६
ई-मेल आयडी ro-solapur@mescoltd.co.in
ro-latur@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री जी.टी. गायकवाड सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (उस्मानाबाद) ९४२२३०७५९३
श्री एम.एन. व्यवहारे जिल्हा पर्यवेक्षक (सोलापूर) ९१५८९९९५३०
श्री एम,एन. खरात जिल्हा पर्यवेक्षक (सोलापूर) ७५८८५९५९६३
श्री कांतीलाल बटणे जिल्हा पर्यवेक्षक (पंढरपूर) ९१६८१७८६३३
श्री अप्पाराव जाधव साइट पर्यवेक्षक (सोलापूरचे विमानतळ) ९६०४५६२५५०
श्री विठ्ठल लोंढे साइट पर्यवेक्षक (एस.सी.सी.एम., सोलापूर रुग्णालय) ९४२०६९७८१५
श्री शंकर भालेराव सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (लातूर, औसा, निलंगा, शिरूर, अनंतपाल आणि देवोनि ) ९४२०६९७८२८
श्री सदाशिव घुले सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (टी.पी.एस. परळी, बीड) ९४२०६९७८३१
श्री सखाराम लुटे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (जी.एम.सी. नांदेड) ९४२२८३०७८७
श्री वसंत बोडके जिल्हा पर्यवेक्षक (चाकूर, अहमदपूर, जळकोट, उदगीर आणि रेणापूर) ९४२३०४०८८६
श्री वसंत सनप जिल्हा पर्यवेक्षक ( बीड) ९४२०६९७८०३
श्री नारायण देशपांडे जिल्हा पर्यवेक्षक (आंबेजोगाई ,बीड) ९४२२३०७५९९
श्री परशुराम लघुले जिल्हा पर्यवेक्षक (देगलूर, मुखेड आणि नायगाव) ९४२०६९७८२८
श्री सुभाष काकडे जिल्हा पर्यवेक्षक (नांदेड, हदगाव, भोकर, अर्धापूर आणि मुदखेड) ९४२३०७४४९७
श्री लक्ष्मण विश्वास जिल्हा पर्यवेक्षक (लोहा, कंधार, धर्माबाद, किनवट, बिलोली, माहूर, हिमायतनगर आणि उमरी) ९३७३१६४९६३
श्री आबासाहेब हाके साइट पर्यवेक्षक (एम.एस.ई.टी.सी.एल. गिरवली, बीड) ९४२०६९७८१५
महत्वाचे ग्राहक टी.पी.एस., पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन, एम.एस.आर.टी.सी., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.ई.डी.सी.एल., औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तांत्रिक महाविद्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, नांदेड, आंबेजोगाई, निवासी महिला उच्च तांत्रिक महाविद्यालय, जी.टी.एच.एस., जी.एम.सी., एम.एस.पी.जी.सी.,एल, सिंचन, विक्री कर कार्यालय, एस.बी.आय., शासकीय जिल्हा रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा परिषद, एम.आय.डी.सी., विमानतळ प्राधिकरण सोलापूर, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय