क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : ले. कर्नल आर. आर. जाधव (निवृत्त)
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली :
वसुली पर्यवेक्षक : श्री सुरेश लव्हटे, श्री निंबाळकर डी बी
क्लार्क : श्री चव्हाण एस बी

संपर्काचा पत्ता :

"रायगड" 2 रा मजला राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी, पुणे ४११००१
मेस्को क्षेत्रिय कार्यालय पुणे महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को)


संपर्क ध्वनी :

कार्यालय - ०२०-७१००२६५१
क्षेत्रिय व्यवस्थापक - ९१५८९९९८३६
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली - ८४१२९५७४४४
वसूली पर्यवेक्षक - ८२७५०६६०८०
वसूली पर्यवेक्षक - ९४२२०२०७९२ , क्लार्क - ८१४९९६१९८४

संक्षिप्त माहिती

पुणे क्षेत्रिय कार्यालय , महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) "रायगड" 2 रा मजला राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी येथे स्थित आहे. हे क्षेत्रिय कार्यालय पुणे ,मुंबई ,ठाणे आणि रायगड या जिल्हयामधील मेस्कोसंबंधित कंत्राटांच्या सर्व व्यवहारासाठी जबाबदार आहे.