Nagpur Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
श्री शेषेराव काशिनाथ जाधव सलाहकार ०७१२-२९९५५२२ ७५८८६२४०४५
श्री मारोती चंद्रभान मुजबैले वसुली पर्यवेक्षक ०७१२-२९९५५२२ ९८८२९७८१२१
श्री प्रभाकर चिलबुले पर्यवेक्षक ०७१२-२९९५५२२ ९४२२९४३२७९
श्री जयंत प्रभाकर भुसारी लिपिक ०७१२-२९९५५२२ ७७७६९८५९९६
श्रीमती शीतल मोहनप्रसाद त्रिपाठी लिपिक ०७१२-२९९५५२२ ८३२९१३२००८
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, नागपूर १०३, राय गॅलॅक्सी, आवळे बाबू चौक, १० नंबर पुलिया, नागपूर - ४४००१७
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०७१२-२९९५५२२
ई-मेल आयडी ro-nagpur@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री प्रभाकर चिलबुले मेस्को पर्यवेक्षक (नागपूर शहर, कोरडी, अंबाजारी) ९४२२९४३२७९
श्री आदिल खान मुस्तफा खान मेस्को पर्यवेक्षक (वर्धा) ९५६११७६८६२
श्री चंद्रमुनी वैद्य मेस्को पर्यवेक्षक (भंडारा आणि गोंदिया) ७५८८५७५४८५
श्री कृष्णराव साठवणे मेस्को पर्यवेक्षक (चंद्रपूर आणि गडचिरोली) ८८०६८९८७०१
महत्वाचे ग्राहक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (एन.पी.), शासकीय तांत्रिक महाविद्यालय (एन.पी.), जी.एम.सी., शासकीय जिल्हा रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय, एम.एस.आर.टी.सी., महानगरपालिका, एम.एस.पी.जी.सी.एल., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.आई.डी.सी., विक्री कर कार्यालय, एस.बी.आय.