Amravati Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
मेजर अनिरुद्ध शिवाजी जोशी (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०७२१-२५३०२४० ९३७०९५२३४०
मानंद ले महादेव मोतिरामजी इंगळे वसुली पर्यवेक्षक ०७२१-२५३०२४० ९३७३१६४९६५
श्री अशोक लक्ष्मण सावसाकडे लिपिक ०७२१-२५३०२४० ७५२९०२०८५३
श्री प्रदीप सीताराम पाखरे लिपिक ०७२१-२५३०२४० ९८५०४१६७१९
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, अमरावती माजी सैनिक मुलांचे वसतिगृह, नवसारी, जवाहर नवोदया विद्यालया मागे, पोस्ट: वी.एम.वी., वलगाव रोड, अमरावती - ४४४६०४
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०७२१-२५३०२४०
ई-मेल आयडी ro-amravati@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री अरुण सीतारामजी चवणे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (अकोला व वाशिम) ९४२२८३०५९५
श्री विजय आंबादासराव टोपणे जिल्हा पर्यवेक्षक (अमरावती, नांदगाव खंडेश्वर, चांदुररेल्वे, धामणगाव) ७५८८६२४०४७
श्री दिवाकर केशवराव रैक्वार जिल्हा पर्यवेक्षक (अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली, चांदुरबाजार, चिखलदरा, दर्यापूर, धारणी, मोर्शी, मोझरी, वरुड) ८४१२८९७४४४
श्री रेखेश्वर आत्राम जिल्हा पर्यवेक्षक (यवतमाळ) ९४२२३०७५९७
श्री गजानन पी. उबरहांडे जिल्हा पर्यवेक्षक (बुलढाणा) ९४२२३०७५९६
महत्वाचे ग्राहक एम.एस.ई.डी.सी.एल., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.पी.जी.सी.एल, एम.एस.आर.टी.सी., औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जी.एम.सी., एम.आई.डी.सी., सिंचन, एस.बी.आय., शासकीय जिल्हा रुग्णालय / उप जिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय.