मेस्को शिक्का


   

   अनुशासन

   ईमानदारी

   कार्यक्षमता

   पारदर्शकता

   समर्पण