संपर्काचा पत्ता


महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को)
"रायगड" २ रा मजला
राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर
घोरपडी, पुणे ४११ ००१
Tel. : 020 71002659
व्यवस्थापक मानव संसाधन - ७५८८५९५९६६
ईमेल - contact@mescoltd.co.in
 
क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे
कार्यालय - ०२० - ७१००२६५१
क्षेत्रिय कार्यालय, सांगली
कार्यालय - ०२३३ - २६७०४७७
क्षेत्रिय कार्यालय, नाशिक
कार्यालय - ०२५३ - २२३२०८५
क्षेत्रिय कार्यालय, अमरावती
कार्यालय - ०७२१ - २५३०२४०
क्षेत्रिय कार्यालय, औरंगाबाद
कार्यालय - ०२४० - २३७११७०
क्षेत्रिय कार्यालय, सोलापूर
कार्यालय - ०२० - ७१००२६१६
क्षेत्रिय कार्यालय, नागपूर
कार्यालय - ०७१२ - २५४०१३०
क्षेत्रिय कार्यालय, लातुर
कार्यालय - ०२०८३ - २२९६००